Dodatkowe środki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony gruntów

Informujemy, że do 28 lutego 2019 roku istnieje możliwość składania wniosków na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych.

Środki przeznaczyć można między innymi na:

budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
budowę i renowację zbiorników małej retencji,
rekultywację na cele rolnicze gruntów zdegradowanych przez działalność nieustalonych osób oraz zagospodarowanie na cele rolnicze gruntów już zrekultywowanych,
użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu, usuwanie kamieni i odkrzaczanie,
przeciwdziałanie erozji gleb i osuwiskom na gruntach rolnych, w tym zwrot kosztów zakupu nasion i sadzonek,
wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych,
zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do prowadzenia ewidencji gruntów i ich ochrony.

Szczegółowe informację znajdą Państwo na stronie województwa małopolskiego.