"Rejon ulicy Koszykarskiej" – wyłożenie projektu planu

Od 13 lutego zostanie wyłożony do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Koszykarskiej” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 21 lutego, natomiast uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2018 r.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 13 lutego do 13 marca 2018 r. (z wyjątkiem: sobót i niedziel) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:
– poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: 8:30 – 10:30
– środy: 13:30 – 15:30

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru “Rejon ulicy Koszykarskiej” zostanie przeprowadzona w dniu 21 lutego 2018 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 16:30. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2018 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przykładowy formularz uwagi do pobrania w formacie doc. i pdfOdnośnik do karty usługi ePUAP.

UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl.

Więcej informacji na temat wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “”Rejon ulicy Koszykarskiej” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją można znaleźć TUTAJ.