Spotkanie z Panią Prezydent Koterbą dot. planowania przestrzennego

16 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej Nr 137 przy ul. Wrobela 79 o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie z Zastępcą Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa – Panią Elżbietą Koterbą. Spotkanie dotyczyć będzie opracowywanego MPZP obszaru „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” i obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.