planowanie przestrzenne

MPZP "Skład Solny" - ponowne wyłożenie planu

W dniach od 3 kwietnia do 4 maja 2017 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK przy ul. Józefa Sarego 4 udostępniony jest do wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skład Solny" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Uwagi można składać do 18 maja.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony został także na biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

  • poniedziałki, środy, czwartki i piątki: 8:00 - 10:00
  • wtorki: 13:30 - 15:30

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Skład Solny" zostanie przeprowadzona w dniu 13 kwietnia 2017 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 16:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2017 r. - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przykładowy formularz wniosku/uwag dostępny jest na stronie www.dialogspoleczny.krakow.pl.