MPZP "Rejon ul. Koszykarskiej" - ponowne wyłożenie części planu

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w kolejnej dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru „Rejon ul. Koszykarskiej”. Spotkanie odbędzie się 13 grudnia 2018 roku o godzinie 15:30 w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala im. Józefa Dietla. Uwagi do ponownie wyłożonej części planu można wnosić do 24 stycznia 2019 r.

To już kolejne wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Koszykarskiej”. 

Projekt planu (w zakresie objętym wyłożeniem) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 10 grudnia 2018 r. do dnia 10 stycznia 2019 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=64622

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

  • poniedziałki, wtorki, środy i piątki: 9:00 – 11:00
  • czwartki: 13:30 – 15:30

Uwagi do ponownie wyłożonej części planu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2019 r. - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Więcej na temat projektu planu miejscowego obszaru “Rejon ulicy Koszykarskiej” można znaleźć na http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=64622