MPZP "Rejon ul. Koszykarskiej" - spotkanie z mieszkańcami

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na spotkanie dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Koszykarskiej”. Spotkanie odbędzie się 30 sierpnia 2018 roku o godzinie 18:00 w Sali Obrad  im. F. Maryewskiego przy Rynku Podgórskim 1. Równocześnie przypominamy, że uwagi do przedmiotowego planu można wnosić do 11 września.

To już ponowne wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Koszykarskiej”. Przy pierwszym wyłożeniu mieszkańcy złożyli szereg uwag, których częśc została uwzględniona. 

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony jest do wglądu w do 28 sierpnia 2018 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony jest także na stronie internetowej: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=64622 

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:
- poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: 12:00 - 14:00
- środy: 13:30 - 15:30

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2018 r. - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.