"Wybrane obszary przyrodnicze miasta Krakowa" – wyłożenie projektu planu

Od dzisiaj wyłożony do publicznego wglądu jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Granice obszarów objętych planem szczegółowo określają załączniki graficzne (-> poniżej treści ogłoszenia).

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 11 kwietnia do 11 maja 2018 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:
– poniedziałki: 8:00 – 18:00
– wtorki, środy, czwartki i piątki: 8:00 – 15:00

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego “Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” zostanie przeprowadzona w dniu 18 kwietnia 2018 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad im. Stanisława Wyspiańskiego, początek o godz. 18:00.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2018 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przykładowy formularz uwagi do pobrania: format .doc oraz format .pdf.  Odnośnik do karty usługi ePUAP.
UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Więcej informacji na temat planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” można znaleźć TUTAJ.