Z-ca Przewodniczącego Rady i Zarządu: Bolesław Markiewicz

Zastępca Przewodniczącego Zarządu pełni odpowiednio funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady. 


W razie nieobecności lub choroby przewodniczącego zastępuje go, przewodniczy posiedzeniom Rady i Zarządu. Z-ca przewodniczącego podpisuje uchwały Zarządu podjęte na posiedzeniach Zarządu, którym przewodniczył. Może zostać upoważniony przez Przewodniczącego w określonym zakresie i zgodnie z postanowieniami Statutu do wykonywania czynności, o których mowa w §52 ust. 1. W ramach swoich kompetencji przekazuje Zarządowi postulaty, opracowania projektów rozstrzygnięć Rady lub Zarządu, opracowuje projekt opinii do projektów uchwał Rady zgłoszonych przez komisję lub grupę członków Rady, może samodzielnie przygotować projekt rozstrzygnięć Zarządu. Odpowiada przed Przewodniczącym za realizację przydzielonych zadań. 

Wspólpracuje z komisjami:

- Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

- Komisja Mieszkaniowa i Społeczna

Skład zarządu

Przewodniczący Zarządu

Szymon Toboła


Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Bolesław Markiewicz


Członek Zarządu

Jarosław Komorniczak


Członek Zarządu

Maciej Miezian


Członek Zarządu

Dariusz Kolasa


Dyżury Zarządu

Umawiane telefonicznie 
Dariusz Kolasa
Maciej Miezian

Czwartki w godz. 16.00 - 18.00

Jarosław Komorniczak

Poniedziałek - Piątek  w godz. 10.00 - 12.00
Bolesław Markiewicz

Czwartki w godz. 16.00 - 18.00
Szymon Toboła - Przewodniczący


uchwaly zarzadu