Przewodniczący Rady i Zarządu: Szymon Toboła

Przewodniczący Zarządu pełni odpowiednio funkcję Przewodniczącego Rady. Reprezentuje Dzielnicę na zewnątrz, koordynuje, organizuje pracę Zarządu i Rady, podpisuje pisma i prowadzi korespondencje w imieniu Dzielnicy, przewodniczy sesjom Rady i posiedzeniom Zarządu oraz podpisuje ich uchwały. Zaprasza do udziału w posiedzeniach Zarządu osoby, których udział uzna za wskazany.

Przewodniczący posiada prawo inicjatywy uchwałodawczej w sprawach personalnych określonych statutem. Określa zadania i zakres kompetencji pozostałym członkom Zarządu. Określa również bieżące zadania konieczne do zapewnienia funkcjonowania biura Dzielnicy. Przewodniczący ma prawo uczestniczyć, bez prawa głosowania, w sesjach Rady Miasta, w posiedzeniach komisji Rady Miasta. Przewodniczący Zarządu korzysta z ochrony prawnej przysługującym funkcjonariuszom publicznym.

Wspólpracuje z komisjami:

- Komisja Budżetowa

- Komisja Infrastruktury

Skład zarządu

Przewodniczący Zarządu

Szymon Toboła


Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Mirosław Szczygieł


Członek Zarządu

Jarosław Komorniczak


Członek Zarządu

Maciej Miezian


Członek Zarządu

Dariusz Kolasa


Dyżury Zarządu

Umawiane telefonicznie 
Dariusz Kolasa
Maciej Miezian

Czwartki w godz. 17.30 - 19.30

Jarosław Komorniczak

Czwartki w godz. 16.00 - 18.00
Szymon Toboła - Przewodniczący


uchwaly zarzadu

 

Deklaracja dostępności


deklaracja