Przewodniczący Rady i Zarządu: Jacek Bednarz

Przewodniczący Zarządu pełni odpowiednio funkcję Przewodniczącego Rady. Reprezentuje Dzielnicę na zewnątrz, koordynuje, organizuje pracę Zarządu i Rady, podpisuje pisma i prowadzi korespondencje w imieniu Dzielnicy, przewodniczy sesjom Rady i posiedzeniom Zarządu oraz podpisuje ich uchwały. Zaprasza do udziału w posiedzeniach Zarządu osoby, których udział uzna za wskazany.

Nadzoruje sprawy związane z infrastrukturą oraz planowaniem przestrzennym.

Przewodniczący posiada prawo inicjatywy uchwałodawczej w sprawach personalnych określonych statutem. Określa zadania i zakres kompetencji pozostałym członkom Zarządu. Określa również bieżące zadania konieczne do zapewnienia funkcjonowania biura Dzielnicy. Przewodniczący ma prawo uczestniczyć, bez prawa głosowania, w sesjach Rady Miasta, w posiedzeniach komisji Rady Miasta. Przewodniczący Zarządu korzysta z ochrony prawnej przysługującym funkcjonariuszom publicznym.

 Współdziała z Komisją Infrastruktury oraz Komisją Planowania Przestrzennego w zakresie:

  • przeglądów ulic, chodników i oświetlenia oraz planowania ich budowy, modernizacji i remontów,
  • opiniowania projektów z zakresu infrastruktury,
  • opiniowania wniosków dotyczących sprzedaży, zamiany, użyczenia, dzierżawy lub użytkowania nieruchomości gminnych,
  • opiniowania i wnioskowania w zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru Dzielnicy,
  • opiniowania zamierzeń inwestycyjnych i wniosków o WZ i ULICP dla inwestycji budowlanych,
  • inicjowania konkursów architektonicznych i urbanistycznych.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skład zarządu

Przewodniczący Zarządu

Jacek Bednarz


Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Jacek Młynarz


Członek Zarządu

Aurelia Czerwińska-Pacura


Członek Zarządu

Teresa Kural


Członek Zarządu

Tomasz Kołomyjski


Dyżury Zarządu

Umawiane telefonicznie 
Aurelia Czerwińska-Pacura
Teresa Kural
Jacek Młynarz

Wtorki  w godz. 10.00 - 13.00
Tomasz Kołomyjski

Czwartki w godz. 9.00 - 10.00
Jacek Bednarz - Przewodniczący


uchwaly zarzadu