Przewodniczący: Piotr Świtalski
Wiceprzewodniczący: Krzysztof Włosik


 Członkowie: Szymon Toboła, Piotr Świtalski, Krzysztof Włosik


Przedmiot działania określa Statut Dzielnicy XIII Podgórze:

  1. Opiniowanie sprawozdań Zarządu z realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez Zarząd oraz przygotowanie projektu odpowiedniej uchwały.
  2. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu oraz przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć przez Radę w tych sprawach.
  3. Ocena wywiązywania się Zarządu ze swoich zadań.